VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE VONDELGAMES

 

(mei 2018)

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Reade, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, in enig jaar te organiseren evenement: de Vondelgames.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de Overeenkomst strekkende tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de leeftijd van 4 jaar te hebben bereikt.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is niet toegestaan voor de Deelnemer.

2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, worden  betalingen op grond van de Overeenkomst niet gerestitueerd.

2.5. De Organisator kan op grond van overmacht besluiten het Evenement geen of gedeeltelijk doorgang te laten vinden.

2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Huisregels

6.1.De deelnemers verplichten zich te houden aan de aanwijzingen die gegeven worden door de Organisator of die gelden in een bepaalde accommodatie of op het wedstrijdterrein in het park.

6.2. De Organisator heeft het recht Deelnemers uit de wedstrijden of activiteiten te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor een goed verloop van het programma.

6.3. Bij conflicten beslist de Organisator over verdere acties.

6.4. Deelnemers worden geacht zich sportief te gedragen. Bij gebrek aan sportief gedrag is de Organisator gerechtigd Deelnemers van het VondelGames terrein te laten verwijderen.